DOMINIC EPISCOPO

EPISCOPO  STUDIOS

Photography + Cinematography

EMAIL

dominic@episcopo.com

 

1345 E. Susquehanna Avenue

Philadelphia, PA 19125

E P I S C O P O    S T U D I O S  |   PHOTOGRAPHY + CINEMATOGRAPHY  |   1345 E. SUSQUEHANNA AVE. PHILADELPHIA PA 19125    |    215.351.5431 |   DOMINIC@EPISCOPO.COM

  • Dom_Icon_
  • Meat_America_Icon
  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Vimeo Icon

basement studio

The Basement Studio is available

to rent by the day.

• 2000 square feet

• 35 ft x 42 ft shooting area

• Kitchen

• Original tin ceiling

Contact:

Autumn Dean

 

autumn@episcopo.com

 

213 297 3738

the